Jiangnan Shipyard secures DNV GL’s AiP for new ethane carrier design

AiP handover (left to right): Liu Wei Dong (Jiangnan), Hou Juzhen (DNV GL), Hu Keyi (Jiangnan), Johan Petter Tutturen (DNV GL), Gunnar Rød (DNV GL), Yi Gaojie (DNV GL). Credit: DNV GL.