Mitsubishi Shipbuilding to explore Roboship as future marine vessel

Mitsubishi Shipbuilding participates in project to explore Roboship as future marine vessel