Mitsubishi Shipbuilding to explore Roboship as future marine vessel

Tokyo Cruise Ship’s Urban Launch vessel. Credit: icosha / Shutterstock.  • Mitsubishi Shipbuilding