MV Werften to buy Germany’s Neptun Ship Design

MV Werften facility in Wismar, Germany. Credit: Thomas Kohler.  • MV Werften