Tongli Shipping awards bulk carrier contract to Chengxi Shipyard  • Tongli Shipping