SENSORswitch CHT6 and CHT61

Single pane glass operation of the SENSORswitch CHT6.  • SENSORswitch CHT6
  • SENSORswitch CHT6
  • SENSORswitch CHT6's touch-pad
  • SENSORswitch CHT61
  • CHT61 switches