MV Troms Sirius Platform Supply Vessel

The MV Troms Sirius platform supply vessel is based on the STX PSV 09 L design. Image courtesy of STX OSV.