Stril Poseidon –

The Stril Poseidon under testing.